Početna

Nacionalni cluster

O NAMA

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj ili kraće CEDRA HR je mreža centara podrške za postojeće i potencijalne društvene poduzetnike. Umrežuje civilne, privatne i javne gospodarske, razvojno istraživačke, znanstvene subjekte iz područja eko-društvenog razvoja te stvara okvir za trajnu, poticajnu i ekonomičnu međusobnu suradnju i razmjenu, odnosno zajednički nastup na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu proizvoda i usluga eko-društvene ekonomije. CEDRA HR stvara i povezuje sustave podrške i izgradnje kapaciteta za eko-društveni razvoj.

Cluster je u neformalnom obliku počeo djelovati još krajem 2011., kada je pokrenut od strane nekoliko ključnih udruga i organizacija s dugogodišnjim iskustvom u promicanju društvenog poduzetništva. 20. prosinca 2012. održana je osnivačka skupština koja je rezultirala osnivanjem udruge CEDRA HR sa sjedištem u Zagrebu. CEDRA HR trenutačno povezuje 40-tak stručnjaka konzultanata/trenera u šest regionalnih centara podrške koji su u različitom stupnju razvoja i različitih funkcionalnosti. Ovi centri su abecednim redom: Čakovec, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split i Zagreb (u osnivanju). Svaki regionalni centar objedinjuje i nudi usluge cijele hrvatske mreže, ali ima i specifične lokalne kapacitete i usmjerenja.

Svi regionalni centri, međutim, dijele istu viziju, misiju, vrijednosti te najvećim dijelom i strateške ciljeve. Regionalni centri su ravnopravni i nezavisni članovi nacionalne mreže, neki registrirani kao samostalne pravne osobnosti (zadruga, udruga), a neki djeluju kao programi unutar postojećih organizacija. Ideja je kroz raznovrsnost pristupa ponuditi i različite mogućnosti, kapacitete i perspektive razvoju eko-društvenih inovacija, poduzetništva i razvoja sukladno lokalnim i regionalnim potrebama i mogućnostima, ali i istražiti, testirati i razvijati modele najbolje prakse. Upravo razmjenom iskustava, modela i rješenja, postiže se optimalna sinergija u razvoju regionalnih centara, kao i nacionalnog sustava kao cjeline.

CEDRA HR pruža usluge informiranja, edukacije, savjetovanja, povezivanja i umrežavanja ljudi, organizacija, institucija i zajednica oko istih ili komplementarnih ciljeva, vrijednosti i nastojanja. Usluge uključuju izradu investicijskih studija, studija (pred)izvodljivosti i studija troškova i koristi, izradu poslovnih planova, izradu i reviziju strategija, razvojnih i operativnih planova, podršku lokalnim akcijskim grupama, lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, ali i start‐up i projektnu inkubacijsku podršku, uključivo pripremu i izradu projektnih prijedloga, marketinške i branding usluge, istraživanje tržišta, edukacijske i savjetodavne programe osobnog, organizacijskog i institucionalnog razvoja, društvena istraživanja, poslovno povezivanje i umrežavanje te stvaranje novih lanaca vrijednosti, informiranje, društveno odgovorno investiranje, organizacija javnih događanja, kampanja, studijskih putovanja i gospodarskih misija te posebice rješavanje složenih društvenih i poslovnih problema putem facilitacije inovacijskih procesa, izgradnje timova i kapaciteta za društvene, organizacijske i institucionalne promjene. Također, CEDRA HR putem svojih centara potpore nudi prostor i infrastrukturu za rad, druženje i razmjenu informacija i znanja.

MISIJA

Promocija i razvoj eko-društvene ekonomije i društvenog poduzetništva u Hrvatskoj kroz mrežu regionalnih centara podrške.

VIZIJA

Eko-društveni poduzetnici ključan su čimbenik razvoja gospodarstva i društva temeljnih ljudskih vrijednosti

KLJUČNE VRIJEDNOSTI I PRINCIPI

Vrijednosti po kojima CEDRA HR djeluje su temeljne ljudske, društvene i demokratske vrijednosti, društvena i ekološka odgovornost, solidarnost, subsidijarnost, održivost, međusobno povjerenje temeljeno na vjerodostojnosti i dosljednosti, te stalnom nastojanju unapređenja kvalitete vlastitog rada i djelovanja, iskrena i proaktivna uzajamna podrška temeljena na svijesti o međuovisnosti pojedinaca, organizacija, institucija i zajednica, poduzetnost, kreativnost te mudro i učinkovito vodstvo temeljeno na osobnom integritetu karaktera i kompetentnosti.

CILJANE SKUPINE

Eko-­‐poduzetnici / Green business ( (organska/eko poljoprivreda, agroturizam, obnovljivi izvori energije) i ostali društveni poduzetnici koji djeluju na različitim područjima kroz inovativna socijalna/društvena poduzeća, zadruge, organizacije civilnog društva.

DJELATNOSTI CEDRAe

• Promicanje vrijednosti i prakse eko-društvenih inovacija i razvoja u Hrvatskoj i globalno, te širenje svijesti o važnosti i mogućnostima eko-društvene ekonomije kao razvojne poluge i modela postizanja osobne, organizacijske, institucionalne i društveno-gospodarske održivosti kroz informativne, odgojno-obrazovne, promotivne i pokazne inicijative, akcije, projekte i programe,

• Poticanje, promicanje, organiziranje, praćenje i evaluacija učinaka lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne suradnje,

• Pomaganje eko-društvenim poduzetnicima u osiguranju razvoja i kvalitete poslovanja te razvoja, osiguranja kvalitete i učinkovitog plasmana njihovih proizvoda i usluga na nacionalnom i globalnom tržištu,

• Uspostava i potpora sustava tehničkih, financijskih i drugih potpora i razvojnih usluga zainteresiranim dionicima eko-društvenih inovacija i razvoja na lokalnim i regionalnim, te poticanje razvoja i umrežavanja, odnosno replikacije istih na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

• Osmišljavanje, provedba i prikupljanje sredstava za potrebe razvojnih i eksperimentalnih projekata eko-društvene ekonomije u suradnji s dionicima na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama,

• Provođenje i poticanje istraživačkih inicijativa,

• Izgradnja partnerskih odnosa sa svim dionicima eko-društvenih inovacija i razvoja iz svih sektora u cilju što kvalitetnijeg korištenja njihovih mogućnosti,

• Unaprjeđenje i koordinacija strukovnih aktivnosti dionika eko-društvene ekonomije,

• Izgradnja zajedničkih sustava brandinga, standardizacije, certifikacije, praćenja kvalitete, marketinga, distribucije, nabave i prodaje ključnih proizvoda i usluga sukladno potrebama i interesima dionika eko-društvenih inovacija i razvoja,

• Organizacija zajedničkih nastupa na sajmovima u zemlji i inozemstvu, te organizacija vlastitih sajmova i promotivnih događanja,

• Organiziranje i provedba znanstvenih i stručnih seminara i suradnje u razmjeni znanja, iskustava i modela dobre prakse,

• Suradnja s akademskom zajednicom,

• Stručno savjetovanje članova i zainteresiranih sadašnjih ili potencijalnih dionika eko-društvenih inovacija i razvoja, te davanje stručnih mišljenja za projekte iz područja,

• Transfer rezultata znanstvenih, stručnih i marketinških istraživanja i tehnologije kao i objavljivanje navedenih istraživanja,

• Unaprijeđenje pozitivnih spoznaja o eko-društvenim inovacijama i razvoju, odnosno proizvodnom i uslužnom sektoru eko-društvene ekonomije kao inovativnoj i pokretačkoj industriji kroz aktivni izdavački rad, odnose s javnošću i vlastite medije (npr. internet, tiskani mediji, dokumentarne audio i video produkcije, te druga tiskana, multimedijalna i elektronička izdanja).

Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.