Početna

Konzulanti/ice

Jany Hansal je ekonomistica u turizmu. Predsjednica je udruge DEŠA – Dubrovnik već preko 20 godina te voditeljica obrazovnog centra DEŠA-Dubrovnik. Posjeduje veliko iskustvo u koordiniranju, organiziranju i vođenju svih DEŠINIH aktivnosti, promidžbi DEŠINOG rada, kao i promidžbi civilnog sektora u regiji. Veliko iskustvo u pisanju projekata i izvješća, koordiniranju događanja i volontera te odnosima s javnošću i medijima. Sudjelovala u nizu edukacija, organizaciji studijskih putovanja, gospodarskih i drugih događanja, javnih rasprava i drugih događaja. ktivna u razvoju civilnog društva zajednice, osnivačica NVO Europski dom – Dubrovnik, Društvo prijatelja Mljeta, Allianse Francaise – Dubrovnik, Pavlovi baštinici- Otok Mljet, Dubrovačka naranča i volonter član upravnog odbora u Društvu distofičara – Dubrovnik, Lions- club – Dubrovnik. Članica Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH i članica Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika.

Ana Cvjetković je diplomirana ekonomistica turističkog smjera. Kao višegodišnji koordinator rada ureda udruge DEŠA – Dubrovnik, uz izradu projektnih prijedloga te provedbu projekata EU profilirala se kao stručnjak za civilno društvo i managment rada neprofitnih organizacija. Kroz višegodišnje bavljenje računovodstvom neprofitnih organizacija te upravljanjem financijama u neproftinim organizacijama stekla je značajno iskustvo koje često prezentira na radionicama i seminarima. Posjeduje certifikat za savjetnika izobrazbe za poduzetništvo te je jedan od predavača CEDRE Dubrovnik. Osnivačica je i predsjednica udruge Dubrovačka ljuta naranča koja kroz svoje aktivnosti potiče društveno odgovorno poslovanje i korištenje lokalnih resursa. Ima dugogodišnje iskustvo u izradi proračuna, implementaciji i izvještavanju projekata financiranih iz nacionalnih izvora i državnog proračuna, međunarodnih donatora i fodndova Europske unije. Njeno područje interesa osim projekata razvoja civilnog društva su i projekti u kulturi, razvoju i implementaciji inovativnih koncepata na tržištu rada i prevenciji društvenog isključivanja. Redovito usavršava svoje vještine i sposobnosti.

Ana Grgić je dip. ing. menadžemanta u turističkoj destinaciji, direktorica je društvenog poduzeća DEŠA pro doo, osnovanog 2012. godine. Već šest godina sudjeluje u aktivnostima kojima DEŠA –Dubrovnik promiče društveno poduzetništvo, otvaranje novih radnih mjesta na temeljima eko-socijalne ekonomije, posebice za društveno isključene kategorije. Savjetnica je za pripremu i izradu projektnih prijedloga te provedbu projekata EU, izuzetno dobro pozna grafički dizajn te je autorica nekoliko brošura i letaka. Trenerica je u području PCM-a i financijskog poslovanja udruga. Posjeduje certifikat za računalnog operatora i web dizajnera. Sudjelovala je u pripremi nekoliko studijskih putovanja na temu odgovornog i održivog turizma. Kontinuirano sudjeluje na raznovrsnim obukama.

Romana Hansal je diplomirana etnologinja, stručna suradnica za pripremu i izradu projektnih prijedloga te provedbu projekata EU, 2012 uspješno je sudjelovala u Essensee akademiji. Aktivna sudionica u aktivnostima kojima DEŠA –Dubrovnik promiče društveno poduzetništvo, autorica je nekoliko brošura i letaka. Promotorica društvenog poduzetništva i trenerica u području PCM-a . Kontinuirano sudjeluje na raznovrsnim obukama.

Antonio Benussi je diplomirani ekonomist u menadžmentu. Posjeduje certifikat o upravljanju projektnim ciklusom tehničkog programa TACSO te potvrdu o završenom programu za koordinatora volontera. Administrator je web stranice te stručnjak u grafičkoj pripremi raznih letaka i brošura. Uspješno sudjeluje u radu udruge i promidžbi društvenog poduzetništva već 4 godine te kontinuirano sudjeluje na raznovrsnim obukama.

Sretenka Limov je inokorespondent, prevoditeljica. Obavlja prevođenja, usmena i pismena, prema potrebama kao i lekture i korekture svih tekstova. Također aktivno sudjeluje u pripremama projektnih prijedloga, kao i izradi izvješća. Uspješno sudjeluje već 11 godina u radu udruge, posebice u promidžbi društvenog poduzetništva.

Kalendar događanjaSvi događaji
Karta centara podrške u Hrvatskoj
Saznajte više
Analiza stanja i potrebaSvaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i druge podrške. Tek nakon što je ustanovljeno da potreba i mogućnosti postoje, stručnjaci CEDRE preporučuju sljedeći korak, razvoj modela stručne podrške. Model podrške razvojaSvaka poslovna ili razvojna inicijativa je drugačija. Stoga, pronalaženje optimalnog modela stručne podrške znači definirati način u kojem će raspoloživa stručna znanja, ali i drugi potrebni resursi omogućiti optimalan rezultat za svakog pojedinog korisnika podrške. Optimalan model podrške znači obaviti transfer znanja, resursa i rješenja na obostrano poticajan i prihvatljiv način. Ekonomično, pristupačno, prilagođeno mogućnostima i potrebama i jedne i druge strane, ali i šire zajednice. Konačni cilj jest da se stvaraju platforme za dugoročnu suradnju i razmjenu, a to se može postići samo visoko profesionalnim pristupom, ali i poslovnim odnosom pobjednik-pobjednik. Ovaj model je posljedica analize stanja, ali i zajedničkog razgovora i dogovora oko načina i uvjeta poslovne suradnje koji su prihvatljivi i poticajni objema stranama. Podrška razvojuCEDRA kao razvojni i inovacijski cluster sa svim svojim članicama čini mrežu znanja i resursa koji korisnicima mogu pomoći u razvoju novih ili unapređenju postojećih poslovnih poduhvata, projekata i drugih inicijativa, a posebice onih usmjerenih eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa. Evaluacija učinkaCEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.